Folk Songs

  घुघुती बासुती

  घुघुती बासुती,


  माम कां छ माल कोटी।


  कि लालो, दुदु भाती, को खालोऽ भय्या खालो


  भव्वा को जूठो को खालोऽ भव्वा को बब्बा खालो।


  बब्बा को जूछो को खालोऽ भव्वा की ईजा खालो।


  ईजा को जूठो को खालोऽ भव्वा को दद्दा खालो।


  दद्दा को जूठो को खालोऽ भव्वा की दीद्दी खाली।


  दीदी को जूठो को खालो। दिद्दी को जूठो भिना खालो।

  Related Article

  उड़ कूची मुड़ कुचि

  अटकन बटकन दही चटाकन

  Leave A Comment ?

  Popular Articles